Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN GÖRSEL ALGI GELİŞİM SEVİYELERİ İLE OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN KINDERGARTEN CHILDREN’S VISUAL PERCEPTION LEVEL AND EARLY LITERACY SKILLS )

Author : Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ   ; Öznur PURTAŞ & Fatma ÖZKÜR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 1091-1098
    


Summary

Okul öncesi eğitim çocukların ileriki yaşamlarında başarılı olmaları için önemli bir yere sahiptir. Bu eğitimin amaçlarından biri de, çocukların ilkokul eğitimine hazır olmalarının sağlanmasıdır. Çocukların görsel algı gelişimleri ve okuma yazmaya hazırlık becerileri program içerisinde desteklenir. Görsel algı gelişimi, duyu organlarının beyne ilettiği bildirimleri düzenlediğinden gereklidir. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ise çocukların eğitsel etkinlik içerisinde işitsel algı/fonolojik farkındalıklarını, dikkat ve hafızalarını, kavramları öğrenmelerini, problem çözme becerilerini, kalem tutma becerilerini, öz bakım becerilerini, okuma ve yazmaya yönelik farkındalıklarını geliştirmeyi amaçlar.Bu çalışmalar ile ilgili olarak çocuğun görsel algısı ve motor koordinasyonu uyum içinde olmalıdır. Bu çalışmanın amacı anasınıfına devam eden çocukların görsel algı gelişim seviyelerinin belirlenmesi ve okuma yazmaya hazırlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla, tipik gelişim özelliğine sahip yüz çocuğun görsel algı seviyeleri Berry-Buktenika Gelişimsel Görsel Algı Ölçeği ile ve okuma yazmaya hazırlık becerileri Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileri Değerlendirme Aracı ile belirlenmiştir. Sonuçlar, frekans, yüzde, aritmetik ortalama değerleri verilmiş, iki gelişim arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Katsayısı ile sunulmuştur. Buna göre görsel algı seviyesi daha iyi olan aynı yaş grubu çocukların, okuma yazmaya hazırlık becerilerinin de daha iyi olduğu bulunmuştur. Görsel algı gelişim seviyesi azaldıkça, çocukların okuma yazmaya hazırlık beceri puanları da buna paralel olarak azalmaktadır.Keywords
Anasınıfı, Görsel Algı, Erken Okuma Yazma.

Abstract

Early childhood education has an important place in children’s future success. One of the aims of this education is promoting school readiness. Children’s visual perception development and early literacy skills are supported in the education program. Visual perception is necessary for the regulation of the brain signals. Early reading activities propose to develop phonological awareness, attentiveness and memory, concept learning, tri-pod grasp, self-regulation and print awareness.These activities requires a coordination between visual perception and motor skills. This study delves to analyze the relation concerning visual perception level of the kindergarten children and their early literacy skills. For this purpose, one hundrend typically developed kindergarten children’s visual perception level was measured using Berry-Buktenika Developmental Visual Perception. Their early literacy skills were measured using Early Literacy Skills Evaluation Tool. Findings presented in frequencies, percentages, arithmetic mean and Pearson Correlation Coefficieny. Results showed that where visual perception scores were high, the early literacy skill grades were high as well in the same age kindergarten children. When the visual perception levels were gettingineffectual, their early literacy skill levels were getting weak.Keywords
Kindergarten, Visual Perception,Early Literacy.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri